Přeskočit navigaci

Deploy Drupal with VM Scale Set, Glusterfs and Mysql

podle Mani Bindra
Poslední aktualizace: 23.05.2016

Deploy a VM Scale Set behind a load balancer/NAT & each VM running Drupal (Apache / PHP). All nodes share the created glusterfs file storage, and MySQL database

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
drupalVmSku Size of Drupal VMs in the VM Scale Set.
drupalUbuntuOSVersion The Ubuntu version for the Drupal VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values are: 14.04.4-LTS.
drupalAdminUser Admin User for the Drupal Installation
drupalAdminPassword The Ubuntu version for the Drupal VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values are: 15.10, 14.04.4-LTS.
drupalVersion The Drupal Version to be installed
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
instanceCount Number of Drupal VM instances (minimum and default instance count). Atleast 2 are recommended for high availability
maximumInstanceCount maximum number of drupal instances in the vm scale set
adminUsername Admin username on all Drupal VMs, gluster VMs.
adminPassword Admin password on all Drupal and gluster VMs.
drupalInstallationDatabaseName The MySQL Database to which drupal will be installed
createNewMySQLServer If Yes new MySQL server will be provisioned using the mysql replication template
existingMySqlFQDN Fully qualified domain name of the existing mysql server
existingMysqlUser mysql username. When creating New MySQL server using mysql replication template this will be admin.
mysqlUserPassword mysql user password. For existing enter the existing password. In case of new MySQL server this will be the password for MySqL admin user
newMySqlDnsLabelPrefix Required when creating new MySQL server, FQDN of server will be using dnsLabelPrefix.location.cloudapp.azure.com
newMySqlVmUserName Required when creating new MySQL server. User name to ssh in to the MySQL VMs
newMySqlVmPassword Required when creating new MySQL server. Password to ssh in to the MySQL VMs
newMySqlVmSize Required when creating new MySQL server. size for the mySql VMs
dbCentosOSVersion Required when creating new MySQL server. VM OS version
glusterTemplateLocation file location for gluster template
templateLocation template file location
storageAccountNamePrefix Storage account name prefix for the cluster
glusterVmSize size for the gluster VMs
glusterInstanceCount Number of nodes in the gluster file system

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-drupal8-vmss-glusterfs-mysql/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/301-drupal8-vmss-glusterfs-mysql/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface