Create new Active Directory forest with optional subdomain

Poslední aktualizace: 04.10.2018

This template creates a new Active Directory forest, with an optional subdomain. You can choose to have either one or two DCs per domain. The network configuration is highly configurable, making it suitable to fit into an existing environment. The VMs use managed disks and have no dependency on storage accounts. As an operating system you can choose between Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, and Windows 2016. This template illustrates the use of nested templates, Powershell DSC, and other advanced concepts.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
createChildDomain Do you want a child domain? If false, the parameters for the child domain are ignored.
createSecondDc Do you want a second DC in each domain? If false: parameters for DC2 and DC4 are ignored.
DomainName Full FQDN name for the forest root domain.
ChildDomainName SHORT name for the child domain. New AD trees are not allowed.
adminUsername The name of the admin account for the Domain(s)
adminPassword The (complex!) password for the Administrator account of the new VMs and Domain(s)
VMSize The size and type of the VM. *_DS* or *s types support Premium Disks.
imageSKU Windows Server Version.
diskType The Storage type of the data Disks. Use Premium_LRS only with *s or *DS* VM types.
virtualNetworkName The name of the new VNET for the DC(s).
virtualNetworkAddressRange The address range of the new VNET in CIDR format.
externalDNSForwarder DNS forwarder for all non-domain (external) related DNS queries.
adSubnetName The name of the VM subnet created in the new VNET.
adSubnet The address range of the subnet created in the new VNET.
RootDC1Name The computer name of the first DC of the root domain.
RootDC1IPAddress The IP address of the first DC of the root domain.
RootDC2Name The computer name of the second DC of the root domain.
RootDC2IPAddress The IP address of the second DC of the root domain.
ChildDC3Name The computer name of the first DC of the CHILD domain.
ChildDC3IPAddress The IP address of the first DC of the CHILD domain.
ChildDC4Name The computer name of the second DC of the CHILD domain.
ChildDC4IPAddress The IP address of the second DC of the CHILD domain.
location Location for all resources; takes its default from the Resource Group.
_artifactsLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script depends on. No need to change unless you copy or fork this template.
_artifactsLocationSasToken SAS storage token to access _artifactsLocation. No need to change unless you copy or fork this template.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-create-ad-forest-with-subdomain/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/301-create-ad-forest-with-subdomain/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface