Přeskočit navigaci

Create App Service Environment v2 with an ILB Address

podle Stefan
Poslední aktualizace: 03.04.2018

Creates an App Service Environment v2 in your virtual network with a private internal load balancer address

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
aseName Name of the App Service Environment
aseLocation Location of the App Service Environment
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
subnetName Subnet name that will contain the App Service Environment
internalLoadBalancingMode 0 = public VIP only, 1 = only ports 80/443 are mapped to ILB VIP, 2 = only FTP ports are mapped to ILB VIP, 3 = both ports 80/443 and FTP ports are mapped to an ILB VIP.
dnsSuffix Used *only* when deploying an ILB enabled ASE. Set this to the root domain associated with the ASE. For example: contoso.com

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-asev2-ilb-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-asev2-ilb-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface