The Azure Quickstart templates are currently available in English

Configures the default SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

podle Stefan
Poslední aktualizace: 15.06.2017

Configures the default SSL certificate for an ILB ASE or an ILB ASE v2

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
appServiceEnvironmentName The default SSL certificate will be configured for this App Service Environment.
existingAseLocation Set this to the same location as the App Service Environment defined in appServiceEnvironmentName.
pfxBlobString A pfx file encoded as a base-64 string. The pfx contains the SSL certificate that will be configured as the default SSL certificate for the ASE.
password The password for the pfx filed contained in pfxBlobString.
certificateThumbprint The hexadecimal certificate thumbprint of the certificate contained in pfxBlobString. All spaces need to be removed from the hex string.
certificateName Name of the certificate. This can be any name you want to use to identify the certificate.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-ase-ilb-configure-default-ssl/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-web-app-ase-ilb-configure-default-ssl/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface