Deploy a Windows VM and configures WinRM https listener

podle Gregory May
Poslední aktualizace: 19.09.2017

This template allows you to deploy a simple Windows VM using a few different options for the Windows version. This will then configure a WinRM https listener. User need to provide the value of parameter 'hostNameScriptArgument' which is the fqdn of the VM. Example: testvm.westus.cloupdapp.azure.com or *.westus.cloupdapp.azure.com

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
windowsOSVersion The Windows version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows version. Allowed values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
vmName The name for the VM.
nicName The name for the VM's NIC.
virtualNetworkName The name for the VM's VNET.
publicIPAddressName The name for the VM's public IP.
subnetName The name for the VM's Subnet.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-winrm-windows/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-vm-winrm-windows/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface