The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Spinnaker to Kubernetes

podle Azure DevOps
Poslední aktualizace: 02.07.2018

[DEPRECATED] Please use the 'Azure Spinnaker' or 'Continuous Deployment to Kubernetes' template instead.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure all linux machines with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
spinnakerDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Spinnaker Virtual Machine.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) that has contributor rights to the subscription used for this deployment. It is used by the Kubernetes cluster to dynamically manage resources (e.g. user-defined load balancers).
kubernetesPipeline If included, a pipeline will be created in your Spinnaker instance. This also creates a dev (private) load balancer and prod (public) load balancer in your Kubernetes cluster.
pipelineRegistry If including a pipeline, the registry used to trigger the pipeline. You can either target Docker Hub or the Azure Container Registry created by this template.
pipelineRepository If including a pipeline, the repository in your registry used to trigger the pipeline. It will only be triggered when a new tag is pushed.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-spinnaker-acr-k8s/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-spinnaker-acr-k8s/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface