Přeskočit navigaci

Azure Logic Apps - AS2 Send Receive

Poslední aktualizace: 15.08.2016

Creates Integration Accounts for two partners (Contoso and Fabrikam) and adds Partners and Agreements into them. It creates Logic Apps between Fabrikam Sales and Contoso which demonstrate synchronous AS2 Send Receive. It also creates Logic Apps between Fabrikam Finance and Contoso which demonstrate asynchronous AS2 Send Receive.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
contosoIntegrationAccountName Name of the Integration Account.
fabrikamIntegrationAccountName Name of the Integration Account.
contosoAS2ReceiveLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamSalesAS2SendLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamFinanceAS2SendLogicAppName Name of the Logic App.
fabrikamFinanceAS2ReceiveMDNLogicAppName Name of the Logic App.
logicAppLocation Location of the Logic App.
contoso_AS2_Connection_Name Name of the AS2 connection.
fabrikam_AS2_Connection_Name Name of the AS2 connection.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-as2-send-receive/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-logic-app-as2-send-receive/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface