Create Key Vault

podle Rahul P Nath
Poslední aktualizace: 4. 6. 2016

Odhad nákladů

$0.0000000000

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

This template creates a Key Vault and creates secrets within the vault as passed along with the parameters

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
keyVaultName Name of the Key Vault
tenantId Tenant Id for the subscription and use assigned access to the vault. Available from the Get-AzureRMSubscription PowerShell cmdlet
accessPolicies Access policies object {"tenantId":"","objectId":"","permissions":{"keys":[""],"secrets":[""]}}
vaultSku SKU for the vault
enabledForDeployment Specifies if the vault is enabled for VM or Service Fabric deployment
enabledForTemplateDeployment Specifies if the vault is enabled for ARM template deployment
enableVaultForVolumeEncryption Specifies if the vault is enabled for volume encryption
secrets all secrets {"secretName":"","secretValue":""}

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-secret-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-key-vault-secret-create/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface