The Azure Quickstart templates are currently available in English

Control Health Probes for your backends on Front Door

Poslední aktualizace: 09.04.2019

This template updates your Front Door to change the health probe settings by setting the probe path and also the intervals in which the probes will be sent.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
frontDoorName The name of the frontdoor resource.
backendAddress The hostname of the backend. Must be an IP address or FQDN.
healthProbeName Name of the Health probe settings associated with this Front Door instance.
healthProbePath The path to use for the health probe. Default is /
healthProbeProtocol Protocol scheme to use for this probe. Must be Http or Https.
healthProbeIntervalInSeconds The number of seconds between health probes.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-front-door-health-probes/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-front-door-health-probes/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface