Přeskočit navigaci

Create EventHubs with Capture enabled

Poslední aktualizace: 12.03.2018

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
eventHubNamespaceName Name of the EventHub namespace
eventhubSku The messaging tier for service Bus namespace
skuCapacity MessagingUnits for premium namespace
isAutoInflateEnabled Enable or disable AutoInflate
maximumThroughputUnits Upper limit of throughput units when AutoInflate is enabled, vaule should be within 0 to 20 throughput units.
eventHubName Name of the Event Hub
messageRetentionInDays How long to retain the data in Event Hub
partitionCount Number of partitions chosen
captureEnabled Enable or disable the Capture feature for your Event Hub
captureEncodingFormat The encoding format Eventhub capture serializes the EventData when archiving to your storage
captureTime the time window in seconds for the archival
captureSize the size window in bytes for evetn hub capture
destinationStorageAccountResourceId Your existing storage account resource id where you want the blobs be archived
blobContainerName Your existing storage container that you want the blobs archived in
captureNameFormat A Capture Name Format must contain {Namespace}, {EventHub}, {PartitionId}, {Year}, {Month}, {Day}, {Hour}, {Minute} and {Second} fields. These can be arranged in any order with or without delimeters. E.g. Prod_{EventHub}/{Namespace}\{PartitionId}_{Year}_{Month}/{Day}/{Hour}/{Minute}/{Second}
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-eventhubs-create-namespace-and-enable-capture/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-eventhubs-create-namespace-and-enable-capture/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface