Create EventHubs with Archive enabled

Poslední aktualizace: 11. 4. 2017

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an Event Huh enabling Archive on it

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
eventHubNamespaceName Name of the EventHub namespace
eventHubName Name of the Event Hub
messageRetentionInDays How long to retain the data in Event Hub
partitionCount Number of partitions chosen
archiveEnabled Enable or disable the Archive for your Event Hub
archiveEncodingFormat The encoding format Archive serializes the EventData when archiving to your storage
archiveTime the time window in seconds for the archival
archiveSize the size window in bytes for archival
destinationStorageAccountResourceId Your existing storage account resource id where you want the blobs be archived
blobContainerName Your existing storage container that you want the blobs archived in
archiveNameFormat An Archive Name Format must contain {Namespace}, {EventHub}, {PartitionId}, {Year}, {Month}, {Day}, {Hour}, {Minute} and {Second} fields. These can be arranged in any order with or without delimeters. E.g. Prod_{EventHub}/{Namespace}\{PartitionId}_{Year}_{Month}/{Day}/{Hour}/{Minute}/{Second}
apiVersion ApiVersion used by the template

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-eventhubs-create-namespace-and-enable-archive/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-eventhubs-create-namespace-and-enable-archive/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface