Create a Pre-Encrypted Windows or Linux VM.

Poslední aktualizace: 10. 11. 2015

This template creates and deploys an Encrypted Windows or Linux VM on Azure.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vmName Name of the Virtual Machine
existingStorageAccountName Storage account name
osVhdUri URI of OS vhd. Ex: https://contosostorage.blob.core.windows.net/vhds/windowsvm.vhd
osType OS product type
virtualNetworkName Virtual network name
subnetName Subnet name
vmSize VM size
keyVaultResourceID KeyVault resource id. Ex: /subscriptions/subscriptionid/resourceGroups/contosorg/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/contosovault
keyVaultSecretUrl KeyVault secret Url. Ex: https://contosovault.vault.azure.net/secrets/contososecret/e088818e865e48488cf363af16dea596
useExistingKek Select kek if the secret is encrypted with a key encryption key and pass explicit keyVaultKekUrl. For nokek, you can keep keyVaultKekUrl empty.
keyVaultKekUrl KeyVault key encryption key Url. Ex: https://contosovault.vault.azure.net/keys/contosokek/562a4bb76b524a1493a6afe8e536ee78

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-pre-encrypted-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-encrypt-create-pre-encrypted-vm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface