The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a CDN Endpoint with UrlSigning action

podle gball14
Poslední aktualizace: 16.07.2020

This template creates a CDN Profile and a CDN Endpoint with a user specified origin and all of our most commonly used settings on CDN. This template also configures rules engine UrlSigning action for default and override parameters.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
profileName Name of the CDN Profile
endpointName Name of the CDN Endpoint
originUrl Url of the origin
urlSigningKeysSubId Subscription Id of UrlSigning Keys
urlSigningKeysResourceGroup Resourcegroup of UrlSigning Keys
urlSigningKeysVaultName Keyvault of UrlSigning Keys
urlSigningKeysSecret1Name UrlSigning keys secret1 Name
urlSigningKeysSecret1Version UrlSigning keys secret1 version
urlSigningKeysSecret2Name UrlSigning keys secret2 Name
urlSigningKeysSecret2Version UrlSigning keys secret2 version
CDNSku CDN SKU names
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-cdn-with-ruleseengine-urlsigning/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-cdn-with-ruleseengine-urlsigning/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface