Create an API Management instance inside your virtual network's subnet

podle Kedar Joshi
Poslední aktualizace: 29.06.2017

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet and configure custom hostnames for proxy and portal endpoints

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
proxyCustomHostname Proxy Custom hostname.
proxyCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for proxy custom hostname.
proxySSLCertificatePassword Proxy SSL certificate password.
portalCustomHostname Portal Custom hostname.
portalCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for portal custom hostname.
portalSSLCertificatePassword Portal SSL certificate password.
virtualNetworkName Virtual Network name
virtualNetworkAddressPrefix Address prefix
subnetPrefix Subnet Prefix
subnetName Subnet Name

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface