The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an API Management instance in Premium tier with custom hostnames for proxy and portal

podle Kedar Joshi
Poslední aktualizace: 29.06.2017

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management with custom hostname for portal and multiple custom hostnames for proxy

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
proxyCustomHostname1 Proxy Custom hostname 1.
proxyCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate1 Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for proxy custom hostname.
proxySSLCertificatePassword1 Proxy SSL certificate password.
proxyCustomHostname2 Proxy Custom hostname.
proxyCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate2 Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for proxy custom hostname.
proxySSLCertificatePassword2 Proxy SSL certificate password.
portalCustomHostname Portal Custom hostname.
portalCustomHostnameBase64EncodedPfxCertificate Base-64 encoded SSL .pfx Certificate for portal custom hostname.
portalSSLCertificatePassword Portal SSL certificate password.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-hostname/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-hostname/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface