The Azure Quickstart templates are currently available in English

Documentation sample for multiNIC scenario.

Poslední aktualizace: 22.08.2018

This template set creates a multi-tier IaaS scenario with a vnet, two subnets, multiple VMs in the front end and backend subnet, NSGs, and VMs with multiNIC int he backend.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
vnetName Name for the new VNet.
backEndSubnetName Name for the back end subnet.
backEndNSGName Name for the NSG used to allow DB access, and block Internet.
remoteAccessNSGName Name for the NSG used to allow remote access.
osType Type of OS to use for VMs: Windows or Ubuntu.
adminUsername Username for local admin account.
adminPassword Password for local admin account.
dbCount Number of database VMs to be deployed to the backend end subnet.
parentRG Name of resource group containing vnet and front end resources.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/IaaS-Story/11-MultiNIC/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/IaaS-Story/11-MultiNIC/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface