Create Azure Web app with GoLang extension

Poslední aktualizace: 21. 5. 2015

Odhad nákladů

$0.0

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

Creates an Azure Web app with Golang extension, Template and Golang Extension originally authored by Wade Wegner of Microsoft

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
siteName Name of azure web app
appServicePlanName Name of hosting plan
sku SKU value
workerSize Worker Size( 0=Small, 1=Medium, 2=Large )
use32bitWorkerProcess Enable 32bit worker process or 64bit, 64bit is not available if you choose free hosting plan.
enableAlwaysOn Enable/Disable always on. If you choose free for hosting plan, this should be set to false as always on is not supported for free plan

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-webapp-with-golang/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-webapp-with-golang/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface