The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create VM rig for load test using Azure DevOps CLT service

Poslední aktualizace: 12.11.2019

Using this template, you can create your own load test rig on Azure IaaS virtual machines. The test rig will be configured for your Azure DevOps Services account and can be used to run cloud-based load tests using Visual Studio. The cloud-load testing service will use this registered rig instead of provisioning one dynamically.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
azureDevOpsServicesAccount Please enter the Azure DevOps Services account name. If you access your Azure DevOps Services account using 'https://dev.azure.com/yourAccountName' or 'https://yourAccountName.visualstudio.com', enter yourAccountName.
personalAccessToken Personal Access Token (PAT) for the Azure DevOps Services account. You should select the scope as 'Load test (read and write)'. Please refer 'https://www.visualstudio.com/en-us/get-started/setup/use-personal-access-tokens-to-authenticate' for more details.
agentCount Number of load generating agent machines to provision
agentGroupName LoadTest Agent Group Name (can be empty and will default to resource groupname)
publicIPAddressType Type of public IP allocation method
adminUsername Username for the virtual machine.
adminPassword Password for the virtual machine.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vsts-cloudloadtest-rig/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vsts-cloudloadtest-rig/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface