Deploy a Virtual Machine with Custom Data

podle Kenaz Kwa
Poslední aktualizace: 7. 4. 2016

Odhad nákladů

$114.7137000000

Odhadované měsíční náklady

Principy tohoto výpočtu a jeho úprava podle vašich potřeb

Cenová kalkulačka

This template allows you to create a Virtual Machine with Custom Data passed down to the VM. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
customData String passed down to the Virtual Machine.
vmSize VM size
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 12.04.5-LTS, 14.04.2-LTS, 15.10.

Použití šablony

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-customdata/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell
Příkazový řádek
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-customdata/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface