The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Service Bus Queue and Azure Scheduler Job

podle John Downs
Poslední aktualizace: 15.09.2020

An Service Bus namespace, queue, and write-only SAS policy, and an Azure Scheduler job collection and job that will post a message into the Service Bus queue at a regular interval. Template originally authored by John Downs.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
serviceBusNamespaceName The suffix to add to resource names that require global uniqueness.
location The location in which the Service Bus and Azure Scheduler resources should be deployed.
queueName The name of the queue that should have the messages automatically posted to it. The queue will be created by the template deployment if it doesn't already exist.
messageContents The contents of the message to post to the queue.
postRecurrence The frequency at which the message should be posted to the queue.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-scheduler-service-bus/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-scheduler-service-bus/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface