The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Point-to-Site Gateway

podle amitsriva
Poslední aktualizace: 15.09.2020

This template allows you to create a Point-to-Site connection using VirtualNetworkGateways

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
virtualNetworkName Name of the VNet.
vnetAddressPrefix Address space for the VNet.
gatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
gatewayPublicIPName The name of the PublicIP attached to the VirtualNetworkGateway.
gatewayName The name of the VirtualNetworkGateway.
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
vpnClientAddressPoolPrefix The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network.
clientRootCertName The name of the client root certificate used to authenticate VPN clients. This is a common name used to identify the root cert.
clientRootCertData Client root certificate data used to authenticate VPN clients.
revokedCertName The name of revoked certificate, if any. This is a common name used to identify a given revoked certificate.
revokedCertThumbprint Thumbprint of the revoked certificate. This would revoke VPN client certificates matching this thumbprint from connecting to the VNet.
location Location for all resources.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-point-to-site/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-point-to-site/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface