The Azure Quickstart templates are currently available in English

ExpressRoute circuit with private peering and Azure VNet

Poslední aktualizace: 27.10.2020

This template configure ExpressRoute Microsoft peering, deploy an Azure VNet with Expressroute gateway and link the VNet to the ExpressRoute circuit

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Location for all resources deployed in the ARM template
erpeeringLocation ExpressRoute peering location
erCircuitName Name of the ExpressRoute circuit
serviceProviderName Name of the ExpressRoute provider
erSKU_Tier Tier ExpressRoute circuit
erSKU_Family Billing model ExpressRoute circuit
bandwidthInMbps Bandwidth ExpressRoute circuit
peerASN autonomous system number used to create private peering between the customer edge router and MSEE routers
primaryPeerAddressPrefix point-to-point network prefix of primary link between the customer edge router and MSEE router
secondaryPeerAddressPrefix point-to-point network prefix of secondary link between the customer edge router and MSEE router
vlanId VLAN Id used between the customer edge routers and MSEE routers. primary and secondary link have the same VLAN Id
vnetName name of the Virtual Network
subnet1Name name of the subnet
vnetAddressSpace address space assigned to the Virtual Network
subnet1Prefix network prefix assigned to the subnet
gatewaySubnetPrefix network prefixes assigned to the gateway subnet. It has to be a network prefix with mask /27 or larger
gatewayName name of the ExpressRoute Gateway
gatewaySku ExpressRoute Gateway SKU

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-expressroute-private-peering-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-expressroute-private-peering-vnet/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface