The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a V2 data factory

Poslední aktualizace: 06.12.2019

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure Database for MySQL.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
location Location of the data factory.
storageAccountResourceId Resource ID of Source Azure Storage account.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
inputBlobFolder The folder in the blob container that has the input file.
inputBlobName Name of the input file/blob.
mysqlResourceId Resource ID of target Azure Database for MySQL Server.
mysqlUserName UserName of the target Azure Database for MySQL Server.
mysqlPassword Password of the target Azure Database for MySQL Server.
mysqlDatabase Name of the target database in the Azure Database for MySQL.
mysqlTableName Name of the target table in the Azure Database for MySQL.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-blob-to-mysql-copy/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-blob-to-mysql-copy/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface