Přeskočit navigaci

Protect IaasVM using Azure Backup

podle Nilay Shah
Poslední aktualizace: 19.10.2015

This template will use existing backup vault and policy, and enables protection of registered IaasVM containers.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
existingBackupVaultName Name of the Existing Backup Vault
registeredContainers Array of registered containers. It will take input as type of container; vm name; cloud service name. e.g for iaasvm type: iaasvmcontainer;myvm1;myvm1
policyName Name of existing Backup Policy in the Backup Vault.

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-backup-protect-iaasvm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-backup-protect-iaasvm/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface