The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Firewall with Availability Zones

Poslední aktualizace: 16.08.2020

This template creates an Azure Firewall with Availability Zones and any number of Public IPs in a virtual network and sets up 1 sample application rule and 1 sample network rule

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
virtualNetworkName Virtual network name
vnetAddressPrefix Virtual network address range
azureFirewallSubnetAddressPrefix AzureFirewallSubnet prefix
firewallName Azure Firewall name
numberOfPublicIPAddresses Number of public IP addresses
publicIPNamePrefix Public IP address name prefix - will be auto suffixed with a number (e.g. publicIP1)
location Location for all resources. Only certain regions support zones.
availabilityZones Zone numbers e.g. 1,2,3.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-azurefirewall-create-with-zones/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-azurefirewall-create-with-zones/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface

Další šablony od člena Madhusudhan Ravi