Create and assign a wildcard App Service Certificate

podle Ashish Kurmi
Poslední aktualizace: 18.07.2016

Creates a wildcard App Service Certificate, verifies it using an App service Domain and creates SSL bindings on an App Service App once the certificate is ready

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
certificateOrderName Name of the App Service Certificate
productType App Service Certificate type
existingKeyVaultId Existing Key Vault resource Id that already has access policies to allow Microsoft.CertificateRegistration and Microsoft.Web RPs to perform required operations on secret (Checkout README.md for more information)
existingAppName Existing App name to use for creating SSL bindings. This App should have the domain assigned as a custom domain
rootHostname Hostname for App Service Certificate. The root and www subdomain should be assigned to the Web App as custom domains
existingAppLocation App location

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-app-service-certificate-wildcard/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-app-service-certificate-wildcard/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface