Azure Container Instances - MS NAV with SQL Server and IIS

Poslední aktualizace: 21.11.2017

Deploy a single Windows container with a fully featured self-contained Dynamics NAV environment on Azure Container Instances.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
name Name for the container group
navRelease After the colon: Identifier for the NAV release like 2017-cu11-de or devpreview-finus (always keep 'microsoft/dynamics-nav:'). Possible values can be found at https://hub.docker.com/r/microsoft/dynamics-nav/tags/
username Username for your NAV super user
password Password for your NAV super user and your sa user on the database
cpuCores The number of CPU cores to allocate to the container
memoryInGb The amount of memory to allocate to the container in gigabytes. Provide a minimum of 2 as he container will include SQL Server and NAV NST
acceptEula Change to 'Y' to accept the end user license agreement available at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861843. This is necessary to successfully run the container

Použití šablony

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-aci-dynamicsnav/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-aci-dynamicsnav/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface