Přeskočit navigaci

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Storage Account

podle Brian Moore
Poslední aktualizace: 09.04.2021

This module allows you to create a storageAccount.

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
location Specifies the Azure location where the key vault should be created.
storageAccountName Specifies the name of the storageAccount.
skuName Specifies the sku name for the storage account.
kind Specifies the type of storage account.
accessTier Required for storage accounts where kind = BlobStorage. The access tier used for billing.
minimumTlsVersion Set the minimum TLS version to be permitted on requests to storage.
supportsHttpsTrafficOnly Allows https traffic only to storage service if set to true.
allowBlobPublicAccess Allow or disallow public access to all blobs or containers in the storage account.
allowSharedKeyAccess Indicates whether the storage account permits requests to be authorized with the account access key via Shared Key. If false, then all requests, including shared access signatures, must be authorized with Azure Active Directory (Azure AD).
networkAclsBypass Specifies whether traffic is bypassed by the indicated service.
networkAclsDefaultAction Specifies the default action of allow or deny when no other rules match.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.Storage/storageAccounts/0.9/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.Storage/storageAccounts/0.9/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface