The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Machine Learning Workspace

podle Brian Moore
Poslední aktualizace: 11.11.2020

This template creates a new Azure Machine Learning Workspace, along with an encrypted Storage Account, KeyVault and Applications Insights Logging

Tuto šablonu Azure Resource Manageru (ARM) vytvořil člen komunity a ne Microsoft. Licenci na každou šablonu ARM vám na základě licenční smlouvy uděluje její vlastník, ne Microsoft. Za šablony ARM poskytované a licencované členy komunity nenese Microsoft žádnou odpovědnost ani neprověřuje jejich zabezpečení, kompatibilitu nebo výkon. Šablony ARM komunity nejsou podporované v rámci žádné služby nebo programu podpory Microsoftu a jsou dostupné TAK JAK JSOU, bez jakékoliv záruky.

Parametry

Název parametru Popis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace.
location Specifies the location for all resources.
storageAccountName The name for the storage account to created and associated with the workspace.
keyVaultName The name for the key vault to created and associated with the workspace.
applicationInsightsName The name for the application insights to created and associated with the workspace.

Použití šablony

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/machine-learning-workspace/0.9/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace Azure PowerShell

Příkazový řádek

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/machine-learning-workspace/0.9/azuredeploy.json
Instalace a konfigurace rozhraní Azure Cross-Platform Command-Line Interface