Přeskočit navigaci

GDPR クラリティ: よく寄せられる 19 の質問への回答

Gartner レポート

Materiál GDPR クラリティ: よく寄せられる 19 の質問への回答 není dostupný v jazyce Čeština. Informace jsou dostupné v 日本語.

Publikováno: 05.02.2018

欧州の一般データ保護規則 (GDPR) の影響は、欧州連合 (EU) の域外にまで広く及ぶため、全世界のセキュリティおよびリスク管理のリーダーは、持続可能な GDPR 準拠に向けた組織の体制作りに取り組む必要があります。

こちらの Gartner レポートで、GDPR についてよく寄せられる質問への回答を見つけることにより、チームとして要件を理解しリスク軽減処置の優先順位を決めるのに役立てることができます。次のようなご質問が含まれます。

• 私たちにも GDPR は適用されますか。

• どのような個人データを扱うことができますか。

• プライバシーに関する通知には何を含める必要がありますか。

• クラウド技術は GDPR とどのように関連していますか。

この情報は、英語でご利用いただけます。


Přihlásit se ke stažení

- nebo -

レポートをダウンロードするには、サインインするか必要事項をご入力ください。

Microsoft může vaše kontaktní informace využít k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších služeb a produktů Microsoftu. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.