AI の活用—1 つのガイドで 3 つの技術事例をご紹介

Tento materiál je dostupný v jazyce 日本語.

Publikováno: 30.10.2018

『開発者向け AI 活用ガイド』では、開発者が AI を活用して次世代アプリを作成している事例を詳しくご説明します。

AI に関する 3 つケース スタディでは、さまざまなコード、技術仕様に関する詳細、実際に導入されているソリューションの段階的な説明をご覧いただけます。通信プロバイダーの Three、旅行アプリメーカーの NAVITIME、地方自治体向けサービス プロバイダーの Powel の 3 社が AI 技術搭載アプリを迅速に構築した方法と、その結果ユーザー エクスペリエンスに起こった変化についてご紹介します。

各ケース スタディには、次の内容が含まれます。

  • 使用される主な技術
  • お客様情報
  • 問題の説明
  • ソリューションとステップ
  • テクニカル デリバリー
  • まとめ
Přihlaste se pomocí preferovaného účtu.

- nebo -

Řekněte nám něco o sobě.

Všechna pole označená * jsou povinná.

Přeji si dostávat informace, tipy a nabídky týkající se Solutions for Businesses and Organizations a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. Prohlášení o ochraně osobních údajů