Ceny služby Data Factory V1

Transformujte data na důvěryhodné informace

Azure Data Factory vám pomůže vytvořit, naplánovat a spravovat datové kanály. Datový kanál se skládá z aktivit, které mohou přesouvat data mezi místními a cloudovými úložišti dat a transformovat data s cílem zajistit důvěryhodné informace.

Informace o cenách

Ceny za využití Data Factory se vypočítávají na základě těchto faktorů:

 • Frekvence aktivit (vysoká nebo nízká). K aktivitě s nízkou frekvencí nedochází častěji než jednou za den (například každý den, týden nebo měsíc). Aktivita s vysokou frekvencí se spouští častěji než jednou za den (například každou hodinu nebo každých 15 minut). Podrobnosti najdete níže v části Orchestrace aktivit.
 • Kde se aktivity spouštějí (v cloudu nebo místně). Podrobnosti najdete níže v části Přesun dat.
 • To, zda kanál je nebo není aktivní. Podrobnosti najdete níže v části Neaktivní kanály.
 • To, zda aktivitu spouštíte znovu. Podrobnosti najdete níže v části Opakované spouštění aktivit.

Orchestrace aktivit

Nízká frekvence Vysoká frekvence
Aktivity spuštěné v cloudu

(příklady: aktivita kopírování přesouvá data z objektu blob Azure do Azure SQL Database; aktivita hive spouští skript hivu v clusteru Azure HDInsight)
$- za aktivitu měsíčně $- za aktivitu měsíčně
Aktivity spuštěné místně a zahrnující místní prostředí IR

(příklady: aktivita kopírování přesouvá data z místní databáze Azure SQL do objektu blob Azure; aktivita uložených procedur spouští uloženou proceduru v místní databázi SQL Serveru)
$- za aktivitu měsíčně $- za aktivitu měsíčně

Poznámky:

 • Při využití, které přesáhne 100 aktivit měsíčně, získáte 20% slevu pro scénáře s nízkou i vysokou frekvencí.
 • V cloudové i místní variantě je prvních 5 aktivit za měsíc v rámci scénáře s nízkou frekvencí zdarma.

Pohyb dat

Azure Data Factory dokáže bezpečným, spolehlivým, výkonným a škálovatelným způsobem kopírovat data mezi různými datovými úložišti. S tím, jak narůstá objem dat nebo potřeby propustnosti při jejich přesunu, může Azure Data Factory horizontálně navýšit kapacitu. Další informace o využití jednotek přesunu dat pro zvýšení výkonu při přesunu dat najdete v průvodce výkonem aktivity kopírování.

Přesun dat mezi cloudovými datovými úložišti $- za hodinu
Přesun dat při využití místního úložiště $- za hodinu
Poznámka:
S přesuny dat mohou být spojené další náklady, které budou ve vašem vyúčtování uvedené jako samostatná položka na řádku přenosu dat. Poplatky za přenos odchozích dat se využívají, pokud data vycházejí mimo datová centra Azure. Víc se dozvíte v podrobných informacích o cenách přenosů dat.

Neaktivní kanály

Pro každý kanál nasazený do Azure Data Factory musíte pomocí časového rozsahu (počáteční a koncový čas) zadat aktivní období zpracování dat. Kanál se v tomto stanoveném období považuje za aktivní, i pokud jeho aktivity nejsou ve skutečnosti spuštěné. Ve zbývající době se považuje za neaktivní.

Za neaktivní kanál se účtuje $- za měsíc.

Kanály, které jsou neaktivní po celý měsíc, jsou zpoplatněné měsíční sazbou platnou pro neaktivní kanál. Kanály, které jsou neaktivní po část měsíce, jsou zpoplatněné za neaktivní období poměrnou částí vypočtenou z počtu hodin, po které byly během měsíce neaktivní. Pokud má kanál například počáteční datum a čas 1. 1. 2016 ve 12:00 a koncové datum a čas 20. 1. 2016 ve 12:00, považuje se tento kanál za aktivní po dobu těchto 20 dnů a neaktivní po dobu 11 dnů. Poplatek za neaktivní kanál ($-) se účtuje poměrnou částkou za 11 dnů.

Pokud kanál nemá zadané aktivní období zpracování dat (počáteční a koncový čas), považuje se za neaktivní.

Opakované spouštění aktivit

Aktivity se v případě potřeby dají spouštět znovu (třeba pokud zdroj dat nebyl během plánovaného spuštění dostupný). Cena opětovného spouštění aktivit závisí na místě, kde se aktivita spouští. Náklady na opětovné spuštění aktivit v cloudu jsou $- za 1 000 opakovaných spuštění. Náklady na opětovné spuštění aktivit v místním prostředí jsou $- za 1 000 opakovaných spuštění.

Příklad:

Předpokládejme, že máte dva datové kanály s následujícími dvěma aktivitami, které se spouští jednou za den (nízká frekvence):

 1. Aktivita kopírování, kopíruje data z místní databáze SQL Serveru do objektu blob Azure.
 2. Aktivita Hive, která spouští skript Hivu v clusteru Azure HDInsight.

Předpokládejme, že přesun dat z místní databáze SQL Serveru do úložiště objektů blob Azure trvá 2 hodin denně. V následující tabulce jsou uvedené náklady spojené s tímto kanálem:

První aktivita (kopírování dat z místního prostředí do Azure)
Náklady za přesun dat (za měsíc) 30 dnů za měsíc
2 hodin za den
$-
$-
Náklady na orchestraci aktivit (za měsíc) $-
Mezisoučet (za měsíc) $-
Druhá aktivita (skript Hivu spuštěný v Azure HDInsightu)
Náklady za přesun dat (za měsíc) $-
Náklady na orchestraci aktivit (za měsíc) $-
Mezisoučet (za měsíc) $-
Celkem aktivit (za měsíc) $-

K výpočtu poplatků pro tento scénář můžete také využít cenovou kalkulačku Data Factory.

Poznámky:

 • Prvních pět cloudových a místních aktivit je zdarma. Poplatky uvedené výše předpokládají, že jste už využili pět cloudových a pět místních aktivit za měsíc (v jiných kanálech).
 • Služby Azure Storage a HDInsight se účtují samostatně podle příslušných sazeb.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
 • U zpracování žádostí o provedení operací s prostředky Data Factory garantujeme úspěšnost nejméně 99,9 %.
 • U všech činností garantujeme spuštění do 4 minut od plánované doby spuštění s úspěšností minimálně 99,9 %.
 • Další informace o smlouvě SLA najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • Aktivity definují akce, které mají být s vašimi daty provedeny. Každá aktivita využívá jako vstupy nulu nebo víc datových sad a jako výstup produkuje jednu nebo víc datových sad. Aktivita je jednotka orchestrace ve službě Azure Data Factory.

  Aktivitu kopírování můžete třeba využít k orchestraci kopírování dat z jedné datové sady do druhé. Podobně můžete využít aktivitu Hive ke spuštění dotazu Hive nad clusterem Azure HDInsight s cílem provést transformaci nebo analýzu dat. Azure Data Factory poskytuje širokou škálu aktivit transformací a přesunů dat. Můžete si také vytvořit vlastní aktivitu .NET pro spuštění vlastního kódu.

 • Kanál je logické seskupení aktivit. Kanály mohou být aktivní po období stanovené uživatelem (počáteční a koncový čas). Ve zbývající době jsou kanály neaktivní.
 • Ano. Pokud aktivita používá služby Azure, jako je HDInsight, účtují se tyto služby samostatně podle příslušných sazeb.
 • Existují dvě sady nákladů, které vznikají při kopírování dat. První: Výpočetní zdroje, které se používají ke kopírování, se měří na základě pohybu dat. Existují cloudové a místní verze měření přesunu dat. Místní přesun dat je levnější, protože část výpočtů souvisejících s kopírováním provádějí vaše vlastní místní prostředky. Poplatky za přesun se účtují po minutách a zaokrouhlují se. (Například kopírování dat, které zabere 41 minut 23 sekund výpočetního času, se bude účtovat jako 42 minut).

  Kromě toho vznikají další náklady za přesuny dat, které budou ve vašem vyúčtování uvedené jako samostatná položka na řádku přenosu dat. Poplatky za přenos odchozích dat se využívají, pokud data vycházejí mimo datová centra Azure. Víc se dozvíte v podrobných informacích o cenách přenosů dat.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Data Factory

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet