Přeskočit navigaci

Microsoft Azure vývojové nástroje pro výuku

Smlouva o vývojových nástrojích pro výuku Microsoft Azure

Revidováno: Leden 2020

Tato Smlouva o odběru týkající se vývojových nástrojů pro výuku Microsoft Azure (dále jen „smlouva“) je smlouvou mezi Vámi a společností Microsoft Corporation, případně jednou z jejích poboček, podle toho, kde se Vaše instituce nachází (dále jen „Microsoft,“ „my,“ „nás“ nebo „náš“). Tuto smlouvu si pečlivě přečtěte. Řídí Váš přístup k vývojovým nástrojům pro výuku Microsoft Azure na základě odběru (dále jen „odběr“), včetně nástrojů týkajících se konkurence, vývojových nástrojů, online výuky, softwaru, médií, obsahu, materiálů, služeb, aktualizací, dodatků, internetových služeb, propagace a služeb podpory, které si můžete zajistit prostřednictvím odběru (dále jen „výhody spojené s odběrem“), pokud tyto výhody odběru nejsou spojeny s jinými podmínkami; v takovém případě budou platit tyto podmínky. Pro registraci k odběru klepněte na tlačítko „I Accept“ (Souhlasím), tlačítko „Register“ (Registrovat), zaškrtávací políčko nebo jiný funkčně ekvivalentní ovládací prvek, nebo použitím případně přístupem k položce Subscription Benefits (Výhody spojené s odběrem) potvrďte, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud nesouhlasíte, neregistrujte se, neaktivujte odběr ani nepřistupujte k žádným výhodám spojeným s odběrem. Tyto podmínky si prostudujte, vytiskněte je a uložte jejich kopii pro své záznamy, protože jejich kopii pro Vaši potřebu neuchováváme.

 1. Oprávnění

  Slovo „Vy“ v této smlouvě označuje jakoukoli vzdělávací instituci nebo vědecké, technologické, technické, matematické pracoviště nebo laboratoř, které se nacházejí ve vzdělávací instituci a jsou jí vlastněny. Termín „vzdělávací instituce“ označuje entitu založenou a provozovanou výlučně za účelem výuky svých zapsaných studentů, a která je držitelem příslušné akreditace platné v rámci území své působnosti. Termín „Student” označuje fyzickou osobu (nikoli korporátní entitu), která je aktivně částečně nebo plně zapojena do účasti na kurzech vzdělávací instituce, jež vedou k získání akademického titulu, certifikace nebo hodnosti. „Oprávnění uživatelé“ odběru zahrnují Vaše (a) studenty, (b) personál poskytující služby podpory v oblasti IT nebo administrativní podpory, přímo související se správou Vašeho odběru (dále jen „personál“), a (c) fakultu zapojenou do výuky v kurzech pro Vaše studenty, pomáhající při kurzech, laboratorních pracích nebo programech pro Vaše studenty, nebo provádějící nekomerční výzkum Vaším jménem („Fakulta“).

  Společnost Microsoft si vyhrazuje právo určit na základě svého výhradního rozhodnutí, zda vzdělávací instituce splňuje (případně nadále splňuje) kritéria způsobilosti pro odběr.

 2. Odběr

  Tento odběr poskytuje Vám a oprávněným uživatelům přístup ke komunitě vývojových nástrojů pro výuku Microsoft Azure a určitým výhodám spojeným s odběrem v době aktivního odběru v závislosti na specifických podmínkách Vašeho odběru, pokud nebude ukončen dříve. Při ukončení Vašeho odběru již Vy a Vaši oprávnění uživatelé nebudete mít přístup k výhodám spojeným s odběrem ani k novým aktivacím nebo kódům Product Key, nicméně oprávnění uživatelé mohou pokračovat v používání softwaru získaného před tím, než došlo ke ztrátě způsobilosti, v souladu s podmínkami této smlouvy.

 3. Aktualizace nebo změny výhod spojených s odběrem

  Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli změnit jakýkoli aspekt odběru nebo těchto podmínek, včetně jakýchkoli výhod spojených s odběrem. Tyto aktualizace mohou být zveřejněny prostřednictvím služby Microsoft Azure Education Hub, prostřednictvím e-mailového upozornění, mohou být zobrazeny po Vašem přihlášení nebo zveřejněny prostřednictvím jiných vhodných prostředků. Prostředí Education Hub byste měli navštívit nejméně jednou za třicet (30) dní, abyste zkontrolovali přítomnost možných oznámení změn; poučte oprávněné uživatele, aby činili totéž. Pokud budete odběr využívat po datu účinnosti změny, souhlasíte se změněnými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, musíte ukončit využití odběru a odběr uzavřít. V opačném případě se na vás budou vztahovat tyto nové podmínky.

 4. Využití výhod odběru

  Váš odběr poskytne Vám a Vašim oprávněným uživatelům přístup k určitým výhodám spojeným s odběrem, které jsou výslovně zamýšleny k podpoře Vašeho vzdělávání, výuky, nekomerčního výzkumu nebo úsilí o navrhování, vyvíjení, testování a předvádění softwarových aplikací pro výše zmíněné účely. Výhody spojené s odběrem jsou spojeny s Vaší osobou a nemůžete je převádět, prodávat, sdílet, sublicencovat, postoupit ani propůjčit. Na Váš přístup k výhodám spojeným s odběrem a jejich využití, včetně jejich poskytování oprávněným uživatelům, se vztahují podmínky této smlouvy a veškeré samostatné podmínky specifické pro konkrétní výhodu. Musíte mít k dispozici aktuální aktivní odběr, abyste měli přístup k většině výhod odběru.

  1. Software; cloudové služby; developer

   1. Instalace; používání

    Na instalaci a použití jakéhokoli softwaru, cloudových služeb nebo nástrojů pro vývojáře poskytovaných jako výhody související s odběrem Vámi nebo Vašimi oprávněnými uživateli se vztahují samostatné licenční podmínky poskytované spolu se softwarem, službami nebo nástroji, jako jsou například klikací licenční podmínky, s výjimkou jakýchkoli změn podmínek poskytovaných v rámci této smlouvy. Vy nebo Vaši oprávnění uživatelé můžete tyto výhody související s odběrem využít pouze ve virtuálním prostředí, pokud to dovolí licence koncového uživatele spojená s konkrétním produktem. Software, cloudové služby nebo nástroje pro vývojáře nesmí být nikdy využity k vývoji žádné formy škodlivého softwaru nebo spamwaru.

   2. Aktivace

    Některý software může vyžadovat aktivaci. V takových případech musíte tento software aktivovat v geografické oblasti spojené s Vaším odběrem.

   3. Kódy Product Key

    Software může k instalaci a k přístupu k němu vyžadovat klíč. Ne všechen software je poskytován se stejným počtem klíčů. Odpovídáte za použití klíčů, které vám byly přiděleny nebo poskytnuty oprávněnými uživateli. Klíče nesmíte přeprodávat, sdílet, postoupit ani jinak přenášet. Aktivita klíče je monitorovaná. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit odběr nebo výhody spojené s odběrem bez jakéhokoli oznámení nebo závazku k Vám, pokud společnost Microsoft zjistí podezřelou aktivitu související s klíči nebo aktivacemi. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo stanovit dle svého výhradního rozhodnutí, zda je aktivita podezřelou aktivitou. Společnost Microsoft může deaktivovat nebo jinak omezit Vaše klíče po skončení odběru. Deaktivované klíče nebudou schopny aktivace softwaru. Klíče můžete prozradit oprávněným uživatelům pouze v případě, že je potřebují k přímé podpoře odběru. Individuální produktové klíče, distribuované oprávněným uživatelům, jsou určeny výhradně k aktivaci softwaru na osobních počítačích pro studenty a fakultu a nesmí být dále sdíleny, přenášeny a postupovány. Vynaložíte svou nejlepší snahu, aby si tyto osoby byly vědomy omezení vztahujících se na použití těchto klíčů. Následující ustanovení platí pro klíče poskytované laboratořím v rámci odběru vývojových nástrojů pro výuku Microsoft Azure. (a) klíče poskytované laboratořím mají být použity výhradně k aktivaci softwaru v oddělení STEM, na které se vztahuje současná licence na vývojové nástroje pro výuku Microsoft Azure poskytnutá v rámci odběru; a (b) klíče poskytované laboratořím smí být aktivovány pouze ve fyzickém prostřední kampusu, pro který byly vývojové nástroje pro výuku Microsoft Azure pořízeny.

   4. Operační systémy Windows

    Pokud Váš odběr zahrnuje určité produkty, které jsou součástí operačního systému Windows, smíte instalovat tyto produkty pouze na počítače v oddělení STEM, které je platným držitelem licence na základě odběru vývojových nástrojů pro výuku Microsoft Azure, a to dokonce i v případě, že tyto počítače nemají již nainstalovaný operační systém Windows, POUZE pokud (i) tyto počítače vlastníte nebo Vám byly pronajaty, (ii) tyto počítače vždy zůstanou fyzicky umístěny v oddělení STEM, které je držitelem licence na základě této smlouvy, (iii) tyto produkty jsou používány k podpoře učení, výuky a výzkumu ve STEM v souvislosti s technologiemi Microsoft, a (iv) tyto produkty nejsou používány k obecným aktivitám, jako je prohlížení webových stránek nebo přístup do e-mailu nebo aktivity nesouvisející se STEM. Pokud budou produkty obsahující operační systém Windows, které jsou zahrnuty do odběru, používány jakýmkoli jiným způsobem, musí být nejprve s počítačem/počítači, na které jsou tyto produkty nainstalovány, spojen platný Certifikát pravosti (Certificate of Authenticity, COA) systému Windows.

   5. Software třetích stran

    Součástí softwaru může být kód třetí strany. Licence ke skriptům a kódu třetích stran, na které odkazuje nebo které uvádí software, jsou vám poskytovány třetími stranami, které jsou jejich vlastníky, nikoli společností Microsoft. Případná sdělení pro kód třetí strany jsou uvedena pouze pro vaši informaci. Software zahrnutý v odběru je poskytován v rámci licence, nikoli prodáván, a společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva k softwaru, která nebyla výslovně udělena, ať už odvozením, překážkou nebo jinak.

  2. Události; soutěže; jiné propagační akce

   Obecně budou s účastí ve většině událostí, soutěží nebo jiných propagačních akcí spojeny samostatné podmínky, s nimiž musíte Vy nebo Vaši oprávnění uživatelé souhlasit, abyste se mohli zúčastnit.

  3. Zveřejnění aplikací

   Pokud se Vy nebo oprávněný uživatel rozhodnete publikovat softwarovou aplikaci (dále jen „aplikace“), vytvořenou s použitím výhod odběru, bude potřeba, abyste Vy nebo oprávněný uživatel zadali propagační kód na (https://dev.windows.com), vytvořili účet vývojáře a souhlasili se všemi příslušnými podmínkami spojenými s konkrétním obchodem s aplikacemi, abyste získali přístup k této výhodě.

  4. Nabídky třetích stran

   Odběr může umožnit Vám a Vašim oprávněným uživatelům přístup nebo získání produktů, služeb, webových stránek, odkazů, obsahů, materiálů, her nebo aplikací od třetích stran (společností nebo osob, které nejsou součástí společnosti Microsoft). Tyto třetí strany mohou Vám nebo Vašim oprávněným uživatelům předat zásady ochrany osobních údajů nebo mohou od Vás nebo Vašich oprávněných uživatelů požadovat souhlas s dalšími podmínkami použití před instalací nebo použitím jejich aplikací, služeb nebo jiných nabídek; Vy nebo Vaši oprávnění uživatelé byste měli před získáním nebo použitím nabídek třetích stran zkontrolovat veškeré další podmínky a zásady ochrany osobních údajů. Tyto podmínky nejsou ovlivněny žádnými dalšími podmínkami třetích stran. Vy a oprávnění uživatelé jste zodpovědní za příslušná jednání se třetími stranami. Společnost Microsoft neposkytuje licenci k žádnému duševnímu vlastnictví Vám ani Vašim oprávněným uživatelům v rámci žádné nabídky třetí strany a nezodpovídá za informace poskytnuté třetími stranami Vám či Vašim oprávněným uživatelům, ani za informace poskytnuté Vámi nebo Vašimi oprávněnými uživateli jakékoli třetí straně.

  5. Jiné výhody

   Na jiné výhody odběru, které nezahrnují software nebo které mohou být čas od času poskytovány, se mohou vztahovat samostatné podmínky.

 5. Uživatelský obsah

  Určité výhody spojené s odběrem nebo webovými stránkami společnosti Microsoft, které můžete Vy nebo Vaši oprávnění uživatelé využívat v souvislosti s odběrem, mohou Vám nebo jim umožnit ukládání nebo sdílení Vámi nebo jimi generovaného obsahu („uživatelský obsah“) nebo přijímat materiál od jiných osob. Nečiníme si nárok na vlastnictví tohoto uživatelského obsahu. Uživatelský obsah zůstává Vaším vlastnictvím nebo vlastnictvím příslušného oprávněného uživatele, který jej nahrál, a osoba, která jej nahrála, za něj nese zodpovědnost. Osoba, která nahrála uživatelský obsah, je také zodpovědná za respektování práv ostatních osob, včetně autorských práv. Další informace o autorských právech (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165) . Jestliže budete Vy nebo Vaši oprávnění uživatelé sdílet uživatelský obsah prostřednictvím odběru nebo webových stránek společnosti Microsoft, Vy (oni) prohlašujete a zaručujete se, že máte a budete mít (mají a budou mít) všechna práva a povolení nezbytná pro uživatelský obsah, který je nahráván, uchováván nebo sdílen, a že takové nahrávání, uchovávání nebo sdílení je v souladu se Smlouvou o poskytování služeb společnosti Microsoft a s Podmínkami použití.

 6. Zakázané použití výhod spojených s odběrem

  Užívání odběru je podmíněno Vaším souhlasem s tím, že nedovolíte oprávněným uživatelům, aby užívali výhody spojené s odběrem pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a sděleními. Oprávnění uživatelé nesmí užívat výhody spojené s odběrem způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit jakýkoli server společnosti Microsoft nebo síť/sítě připojené k jakémukoli serveru společnosti Microsoft, a nesmí bránit žádné jiné straně v používání žádné z těchto výhod spojených s odběrem. Oprávnění uživatelé se nesmí pokoušet o získání neoprávněného přístupu k žádným službám, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Microsoft nebo jakékoli výhodě spojené s odběrem prolomením ochrany, neoprávněným shromažďováním dat (hesel) ani jinými způsoby. Oprávnění uživatelé nesmí žádným způsobem získat ani se pokoušet získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím výhod spojených s odběrem záměrně zpřístupněny.

  Výhody spojené s odběrem a související webová stránka/webové stránky mohou obsahovat e-mailové služby, služby vývěsky, oblasti chatu, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, fotoalba, složky se soubory a/nebo jiné prostředky pro zasílání zpráv a komunikaci učené pro komunikaci oprávněných uživatelů s ostatními („komunikační služby“). Souhlasíte, že sdělíte oprávněným uživatelům, že komunikační služby smí využívat pouze ke zveřejňování, odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné a, je-li relevantní, souvisejí s konkrétní komunikační službou. Souhlasíte s tím, že při používání komunikačních služeb se oprávnění uživatelé nesmí dopouštět například (mimo jiné) následujícího jednání:

  • používat komunikační služby v souvislosti s průzkumy, soutěžemi, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, spamem a duplicitními nebo nevyžádanými zprávami (komerční nebo jiné povahy).
  • pomlouvat, zneužívat, sledovat, ohrožovat nebo jinak porušovat zákonná práva (například práva na soukromí a publicitu) ostatních.
  • publikovat, zveřejňovat, distribuovat nebo šířit nevhodná, neuctivá, pomlouvačná, obscénní, neslušná nebo nezákonná témata, názvy, materiál nebo informace.
  • nahrávat nebo jinak zpřístupňovat soubory obsahující obrázky, fotografie, software nebo jiný materiál chráněný zákony o duševním vlastnictví, mimo jiné včetně zákonů o autorských právech a ochranných známkách (nebo zákony o soukromí a publicitě), a to pokud práva k tomuto obsahu oprávněný uživatel nevlastní nebo neovládá nebo k tomu neobdržel nutný souhlas ve všech ohledech.
  • Používání jakýchkoli materiálů nebo informací, včetně obrázků nebo fotografií, které jsou zpřístupňovány komunikačními službami způsobem porušujícím autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo vlastnická práva kterékoli strany.
  • Odesílání souborů, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované viry, ransomware, programy cancelbot, poškozené soubory, malware obecně nebo jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit činnost počítače nebo vlastnická práva jiného uživatele.
  • Inzerování nabídek k prodeji nebo ke koupi jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakýkoli podnikatelský účel, pokud takové komunikační služby šíření těchto zpráv výslovně neumožňují.
  • Stahování jakýchkoli souborů vystavených jiným uživatelem komunikační služby, o kterých oprávněný uživatel ví, nebo lze důvodně předpokládat, že víte, že nemohou být takovým způsobem legálně reprodukovány, zobrazovány, předváděny či distribuovány.
  • Padělat nebo mazat informace o správě autorských práv, například přiznání autorství, právní nebo jiná sdělení či označení vlastnictví nebo štítky s původem nebo zdrojem softwaru či jiných materiálů obsažených v odesílaném souboru.
  • Omezování plnohodnotného užívání komunikačních služeb jinými uživateli nebo znemožňování takového užívání.
  • Porušování etického kodexu nebo jiných pokynů, které se případně vztahují na komunikační službu.
  • Získávat nebo jinak shromažďovat informace o ostatních, včetně e-mailových adres.
  • Porušovat platné zákony a právní předpisy.
  • Vytvářet falešné identity pro účely klamání ostatních uživatelů.
  • Používání, stahování nebo jiné kopírování či poskytování jakéhokoli adresáře uživatelů výhod spojených s odběrem nebo jiných informací o uživatelích nebo užívání nebo jejich poskytování libovolné osobě nebo entitě (ať již zdarma nebo za úplatu).

  Společnost Microsoft nemá povinnost sledovat komunikační služby. Společnost Microsoft si však vyhrazuje právo kontrolovat materiály zveřejněné v komunikačních službách a případně je dle svého výhradního uvážení odebrat.

  Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit informace, které považuje za nezbytné ke splnění požadavků platných zákonů, předpisů, právních procesů nebo vládní žádosti, či dle svého výhradního uvážení upravit, zamítnout zveřejnit nebo odebrat informace či materiály, a to jako celek, či jen jejich část.

  Oprávněným uživatelům je třeba doporučit, aby byli vždy opatrní při sdělování jakýchkoli údajů umožňujících identifikaci osob o nich samotných, jejich přátelích a rodině a citlivých informací v rámci jakýchkoli komunikačních služeb.

  Společnost Microsoft neovládá ani neschvaluje obsah, zprávy nebo informace obsažené v komunikačních službách a v souvislosti s komunikačními službami se výslovně zříká odpovědnosti. Správci a hostitelé nejsou zmocněnými mluvčími společnosti Microsoft a jejich názory nemusí odrážet názory společnosti Microsoft.

  Materiály odesílané do komunikačních služeb mohou podléhat omezením používání, rozmnožování a šíření. Pokud materiály stahujete, je povinností Vaší i oprávněných uživatelů tato omezení dodržovat.

 7. Změny stavu

  Přestanete umožňovat přístup k výhodám spojeným s odběrem nebo jakýmkoli softwarovým klíčům jakémukoli subjektu, který přestane být oprávněným uživatelem podle definice uvedené výše, nebo po ukončení, přerušení nebo vypršení platnosti Vašeho odběru. Nicméně oprávnění uživatelé, kteří software obdrželi v rámci odběru, mohou pokračovat v používání softwaru získaného před tím, než se stali nezpůsobilými, za předpokladu, že se tak stalo v souladu s těmito podmínkami.

 8. Kvalita kopií

  Zajistíte, aby každá kopie softwaru poskytnutá Vašim oprávněným uživatelům byla věrnou a úplnou kopií, a zahrnovala všechny licenční podmínky, autorská práva, ochranné známky a další doložky.

 9. Administrátor

  Určete administrátora, aby jednal jako primární kontaktní osoba společnosti Microsoft pro následující účely:

  • správa a řízení odběrů a softwaru;
  • prosazení zásad stanovených touto smlouvou; a
  • vedení záznamů o počtu stahování softwaru získaného v rámci odběru z Vašich serverů a zaznamenávání oprávněných uživatelů, kterým poskytnete média obsahující software získaný v rámci odběru.
 10. Souhlas rodiče nebo zákonného zástupce

  Přístup k výhodám spojeným s odběrem může být umožněn studentům do třinácti (13) let pouze pokud rodič nebo zákonný zástupce s tímto přístupem předem souhlasil. Souhlasíte s tím, že:

  • zodpovědnost za ověření věku a poskytnutí přístupu danému účtu k výhodám spojeným s odběrem nesete výhradně Vy nebo administrátor odběru, nikoli společnost Microsoft; a
  • takový souhlas bude získán ověřitelnou metodou a uchováván tak, aby mohl být znovu načten, ještě před vytvořením účtu studenta nebo před poskytnutím přístupu k softwaru studentovi, buď prostřednictvím elektronického systému pro správu licencí (Electronic License Management System, ELMS), nebo prostřednictvím webového úložiště, nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných prostředků.
 11. Ochrana soukromí a osobních údajů

  Aby Vám společnost Microsoft mohla umožnit odběr, shromažďuje o Vás určité informace. Společnost Microsoft může také automaticky nahrát informace o Vašem počítači, Vašem používání odběru a realizaci odběru. Společnost Microsoft používá a chrání informace tak, jak popisuje Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů. Jestliže budeme pro Vás mít nějaké důležité sdělení o využití odběru nebo o využití odběru Vašimi oprávněnými uživateli, můžeme Vám zaslat oznámení na e-mail spojený s Vaším odběrem.

 12. Ukončení odběru

  1. Zrušení a neobnovení

   Odběr můžete kdykoli zrušit odesláním požadavku na zrušení na stránce (https://www.azureforeducation.com/faq) a klepnutím na odkaz „kontaktujte nás“ dole. Váš odběr vyprší po skončení období odběru, pokud jej neobnovíte nebo pokud nezaplatíte každoroční poplatek před dobou vypršení platnosti.

  2. Ukončení smlouvy

   Společnost Microsoft může platnost této smlouvy ukončit, pokud podle stanovení výhradně dle posouzení společností Microsoft nedodržíte nebo kterýkoli z oprávněných uživatelů nedodrží tyto podmínky. Pokud navíc již nebudete splňovat předpoklady pro odběr (dané splněním definice slova „Vy“ výše), Váš odběr bude automaticky ukončen. Pokud společnost Microsoft ukončí Váš odběr, než se to stane, zašleme Vám s přiměřeným předstihem vyrozumění, pokud nebudou pro ukončení odběru závažné důvody.

  3. Účinek

   Pokud Váš odběr nebo způsobilost přijímat odběr z jakéhokoli důvodu skončí, skončí platnost těchto podmínek a Vaše práva na přístup k výhodám spojeným s odběrem, což bude znamenat, že možná nebudete mít dále nárok na žádné klíče, ani nebudete moci distribuovat software ani žádné výhody spojené s odběrem v rámci Vaší fakulty, personálu nebo studentů; nicméně Vaše fakulta, personál nebo studenti mohou pokračovat v použití kopií softwaru získaného v rámci odběru před ukončením tohoto odběru v souladu s těmito podmínkami; Vy pak musíte zničit veškeré další kopie softwaru, které jsou ve Vašem vlastnictví. Pokud však společnost Microsoft ukončí Váš odběr v souvislosti s porušením jakéhokoli podstatného ustanovení této smlouvy, okamžitě zaniknou veškerá práva na použití spojená s jakýmkoli softwarem získaným v rámci odběru.

 13. Služby podpory

  Pokud jsou služby podpory poskytovány v rámci odběru, mohou se na tyto služby vztahovat samostatné podmínky. Veškeré služby podpory nabízené v rámci tohoto odběru musejí být použity před ukončením nebo vypršením odběru, a to výhradně na podporu Vašeho použití odběru. Obecně jsou software a další služby poskytované v rámci odběru poskytovány „tak, jak jsou“ a neposkytujeme k nim služby podpory.

 14. Celá smlouva; postoupení a převedení

  Tato smlouva, včetně všech podmínek, které jsou do ní začleněny formou zmínky nebo odkazu, a podmínky jakýchkoli výhod spojených s odběrem, kterých požíváte Vy nebo Vaši oprávnění uživatelé, představují celou smlouvu o odběru. Společnost Microsoft může tuto smlouvu kdykoli postoupit jako celek nebo jako část, a to bez upozornění. Vy tuto smlouvu nemůžete postoupit, ani nemůžete postoupit žádná práva na použití odběru ani jakýchkoli výhod spojených s odběrem.

 15. Rozhodné právo

  Výklad této smlouvy se řídí zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu nebo země, kde žijete. Můžete mít určitá práva, jejichž vyloučení podle zákonů, které se na Vás vztahují, není možné. Tato zákonná práva neovlivní nic, co bude uvedeno v této smlouvě.

 16. Účinek místních právních předpisů

  Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Můžete mít další práva související s odběrem a výhodami spojenými s odběrem podle právních předpisů, které se na Vás vztahují. Tato smlouva nemění Vaše práva stanovená právním řádem Vaší země, pokud právní řád Vaší země nepovoluje jejich změnu, a to dokonce ani v případě, že některá naše prohlášení budou s Vašimi zákonnými právy v rozporu. To právě znamená formulace „v souladu s rozhodným právem“.

 17. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  V souladu s rozhodným právem můžete od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů získat pouze náhradu za přímé škody do maximální výše 5,00 USD. Nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod. Toto omezení se vztahuje na cokoli, co se týká této smlouvy, například na (a) cokoli souvisejícího s odběrem, softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) nebo internetových stránek třetích stran či programů třetích stran; a (b) nároky z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiný občanskoprávní delikt v rozsahu povoleném rozhodným právem. Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo měla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na Vás rovněž nemusí vztahovat v případě, že Vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod. Naši odpovědnost za úmrtí nebo tělesná zranění, vzniklá v důsledku naší nedbalosti nebo úmyslných uvedení v omyl, nic nevylučuje ani neomezuje.

  Budete-li mít dotazy ohledně programu Microsoft Imagine nebo pokud budete potřebovat podporu, navštivte (https://www.azureforeducation.com/faq) a klepněte na odkaz „kontaktujte nás“ dole.

OMEZENÁ ZÁRUKA

TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE JAKOUKOLI ZÁRUKU, S NÍŽ SE MŮŽETE PŘI POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU SETKAT

 1. OMEZENÁ ZÁRUKA

  Budete-li dodržovat pokyny, bude software v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft, které jste obdrželi v softwaru nebo spolu s ním.

 2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OSOBA, V JEJÍŽ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA VEŠKERÝCH ODVOZENÝCH ZÁRUK.

  OMEZENÁ ZÁRUKA POKRÝVÁ UŽITÍ SOFTWARU PO DOBU JEDNOHO ROKU ODE DNE, KDY JEJ ZÍSKAL PRVNÍ UŽIVATEL. POKUD V PRŮBĚHU TOHOTO ROKU OBDRŽÍTE DODATKY, AKTUALIZACE NEBO NÁHRADNÍ SOFTWARE, BUDE SE NA NĚ VZTAHOVAT ZÁRUKA PO ZBYTEK ZÁRUČNÍ DOBY NEBO PO DOBU 30 DNÍ, PODLE TOHO, KTERÉ Z TĚCHTO OBDOBÍ JE DELŠÍ. Pokud první uživatel software převede, bude se zbytek záruční doby vztahovat na příjemce.

  V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM MAJÍ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY PLATNOST POUZE PO DOBU TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY. Některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky, a proto se na Vás tato omezení nemusí vztahovat. Nemusí se na Vás rovněž vztahovat proto, že některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládaných záruk, garancí či podmínek.

 3. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

  Tato záruka se nevztahuje na potíže způsobené Vaším konáním (či nekonáním), konáním ostatních nebo událostmi, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti Microsoft.

 4. PROSTŘEDKY NÁPRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY

  SPOLEČNOST MICROSOFT BEZPLATNĚ OPRAVÍ NEBO NAHRADÍ SOFTWARE. NEBUDE-LI JEJ SPOLEČNOST MICROSOFT MOCI OPRAVIT NEBO NAHRADIT, VRÁTÍ VÁM ČÁSTKU, KTERÁ JE UVEDENA NA DOKLADU O NÁKUPU SOFTWARU. SPOLEČNOST MICROSOFT ROVNĚŽ BEZPLATNĚ OPRAVÍ NEBO NAHRADÍ DODATKY, AKTUALIZACE NEBO NÁHRADNÍ SOFTWARE. NEBUDE-LI JE SPOLEČNOST MICROSOFT MOCI PROVÉST OPRAVU NEBO NÁHRADU, VRÁTÍ VÁM ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA NĚ PŘÍPADNĚ ZAPLATILI. CHCETE-LI ZÍSKAT FINANČNÍ NÁHRADU, MUSÍTE ODINSTALOVAT SOFTWARE A VRÁTIT VEŠKERÁ MÉDIA A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI MICROSOFT SPOLU S DOKLADEM O NÁKUPU. TOTO JSOU JEDINÉ NÁHRADY ZA PORUŠENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY.

 5. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ NEJSOU DOTČENA

  PODLE MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT.

 6. POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

  K uplatnění záruční služby budete potřebovat doklad o nákupu.

  Spojené státy americké a Kanada. Chcete-li získat záruční služby nebo informace o získání náhrady za software získaný ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě, obraťte se na společnost Microsoft:

  1. (800) MICROSOFT;
  2. Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 nebo
  3. navštivte (www.microsoft.com/info/nareturns.htm).
  Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, poskytuje tuto omezenou záruku společnost Microsoft Ireland Operations Limited. Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, měli byste se obrátit
  1. buď na společnost Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, nebo
  2. na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz www.microsoft.com/worldwide).

  Mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu. Pokud jste software pořídili mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu a Afriky, obraťte se na pobočku společnosti Microsoft příslušející vaší zemi (viz www.microsoft.com/worldwide).

 7. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY

  OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU PŘÍMOU ZÁRUKOU, KTEROU SPOLEČNOST MICROSOFT POSKYTUJE. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. Pokud Vám Vaše místní zákony poskytují jakékoli předpokládané záruky, garance nebo podmínky bez ohledu na toto omezení, jsou Vaše prostředky nápravy popsány v klauzuli Prostředky nápravy při porušení záruky uvedené výše, a to v rozsahu povoleném vašimi místními zákony.

 8. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY

  NA PORUŠENÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY SE VZTAHUJE KLAUZULE OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY UVEDENÁ VÝŠE.

  TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH A ZEMÍCH LIŠÍ.

  PRO AUSTRÁLII – POKUD ŽIJETE V AUSTRÁLII, NA ZÁKLADĚ AUSTRALSKÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA MÁTE ZÁKONNÉ ZÁRUKY A ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEMÁ ZA CÍL OVLIVŇOVAT TAKOVÁ PRÁVA.