Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

【ウェブセミナー】 Microsoft Azure入門編 – ようこそクラウドの世界へ

本ウェブセミナーでは、「Microsoft Azureをこれから使ってみようと思っている」という開発者やインフラエンジニアの方々を対象に、「クラウドへのスタートダッシュ」を決めるための情報をわかりやすくお伝えします。

前半は、Azureが持つ豊富なサービス群の全体像と、アカウント作成及び管理ポータルへのアクセス、課金額の把握といった基本的な操作の方法を紹介し、そして後半は、実際に「Web Apps」を利用したWebサイトの立ち上げや、「仮想マシン」「BLOBストレージ」「仮想ネットワーク」を使って各種サーバーを構築する具体的な手順を解説します。

Kde: Tokyo, Japonsko

Kdy: Thu, 03 Sep 2015 05:00:00 GMT

Thu, 03 Sep 2015 05:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Startupy

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure