Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

【オンデマンド】オウンドメディアを Web Apps で構築・運用する方法(基礎)

本ウェブ セミナーは L100 向け(基本編)です。 #DEV

Azure Web Apps は、2012年にリリースされたウェブサイト構築の PaaS クラウドで、大中問わず、すでに多くのウェブサイトで Web Apps が利用されています。このセミナーでは、安全でかつ快適なウェブサイト構築・運用に考慮すべきの概要を説明し、Linux 対応など新機能を含む、Web Apps の機能を紹介します。 日本マイクロソフト株式会社 Azure アプリケーション開発技術営業部 テクノロジ-ソリュ-ションプロフェッショナル 1級ウェブデザイン技能士 鈴木 祐巳

Kde:

Kdy: Tue, 03 Oct 2017 04:00:00 GMT

Tue, 03 Oct 2017 04:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Startupy

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure