Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

【ウェブセミナー】SQL Server 2016 概要

本セミナーでは、進化した SQL Server 2016 の全貌をご紹介します。

新しい SQL Server には OLTP 経由での高パフォーマンスのインメモリ テクノロジ、リアルタイム運用分析、モバイル デバイスのリッチな視覚化、新しい高度なセキュリティ テクノロジが提供され、ミッション クリティカルなアプリケーションおよびビッグ データ ソリューションを構築できます。また、共通のツール を使用して、オンプレミスとクラウドの両方でデータベースを展開および管理することができるため、既存のスキルで容易にクラウドを活用できます。

Kde: Japonsko

Kdy: Thu, 25 Feb 2016 05:00:00 GMT

Thu, 25 Feb 2016 05:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure

Další informace