Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

【ウェブセミナー】Microsoft Azure と System Center を活用した運用現場で本当に使える管理の実装例

本セミナーでは、Azure およびオンプレミスに全自動でサービスを展開、管理、監視、モニタリングすることができるしくみを紹介し、具体的に Microsoft Azure, System Center, Operations Management Suite, Power BI を連携させたデモもご覧いただきます。

実際にクラウド サービスを有効に使おうとすると、自社サービスをユーザーにわかりやすいサービス カタログとして提供することが欠かせません。また、サービス カタログの裏側ではそれを支えるシステムを効率よく管理するしくみが必要です。ここでは、Azure およびオンプレミスに全自動でサービスを展開、管理、監視、モニタリングすることができるしくみを紹介し、具体的に Microsoft Azure, System Center, Operations Management Suite, Power BI を連携させたデモもご覧いただきます。現在および将来にわたってコミュニティの力、クラウドの力も活用しながらどのようにサービスを展開していけるのか、Azure Stack などの製品発売前の要素にまで言及しながら解説させていただきます。

Kde: Japonsko

Kdy: Tue, 22 Mar 2016 05:00:00 GMT

Tue, 22 Mar 2016 05:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure

Další informace