Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

【ウェブセミナー】 初めての Azure

本セミナーでは、「Microsoft Azure をこれから使ってみようと思っている」という開発者やインフラ エンジニアの方々を対象に、「クラウドへのスタート ダッシュ」を決めるための情報をわかりやすくお伝えします。

前半は、Azure が持つ豊富なサービス群の全体像と、アカウント作成および管理ポータルへのアクセス、課金額の把握といった基本的な操作の方法を紹介し、そして後半は、実際に「Web Apps」を利用した Web サイトの立ち上げや、「仮想マシン」「BLOB ストレージ」「仮想ネットワーク」を使って各種サーバーを構築する具体的な手順を解説します。

Kde: Japonsko

Kdy: Thu, 03 Mar 2016 05:00:00 GMT

Thu, 03 Mar 2016 05:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure

Další informace