Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

【ウェブ セミナー】「情報を外に出さない対策」から百歩進んだ Azure RMS による安全な情報共有の実現

本セミナーでは、さまざまなデバイス上で安全に情報資産を取り扱うことができる大きく進化した RMS (Azure RMS) について、その基礎から技術解説を行います。

組織内での重要な情報の保護については、外に持ちだす経路をふさぐことではもはや防ぐことはできません。 BYOD、社内外の IT のクラウド化が加速する現在では「情報の場所に依存しないで保護する」ことが重要です。さらに、多様化するデバイスからの利用や、社外のユーザーとも安全に共有できることも求められております。 そのような難しい課題に対するマイクロソフトの答えが Azure RMS です。Azure RMS を利用することで、さまざまなデバイス上で安全に情報資産を取り扱うことができる基盤を構築できます。 クラウド上でサービスとして提供されるようになり、大きく進化した RMS (Azure RMS) について、その基礎から技術解説を行います。

Kde: Japonsko

Kdy: Wed, 27 Apr 2016 05:00:00 GMT

Wed, 27 Apr 2016 05:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure

Další informace