Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

【ウェブ セミナー】EC やキャンペーン サイトのパフォーマンスを向上!

Azure 高速サイト ソリューション ~ 最新高速ハイスケール サービスの採用と機能の最適配置でお客様向け Web サイトを高速化

お客様向け Web サイトのトラフィックやデータの増大は、仕組みを複雑にし、サービスのパフォーマンス低下を引き起こすことがあります。 本ウェブ セミナーではパフォーマンスのボトルネックとなりやすい RDB のパフォーマンス限界を、NoSQL Cosmos DB とAzure Search により大きく改善する方法を解説します。同時にApp Service と Azure Functions の組み込み手法についても触れ、包括的なサイト パフォーマンス向上方法について最新事例や汎用構成を用いて解説いたします。

Kde: Japonsko

Kdy: Thu, 24 Aug 2017 08:00:00 GMT

Thu, 24 Aug 2017 08:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Začněte zdarma

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Aktivovat teď

Nováčci

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure

Další informace