Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

Tato akce už skončila.

Azure Cloud Roadshow 2016 ~貴社のビジネスを成長させるクラウド環境をご紹介~

クラウド導入のメリットからセキュリティや信頼性に対する疑問について、お客様事例や最新情報 (人工知能、Cognitive Service、IoT、ロボティクスなど) を含めてご説明します。

ビジネスの変革を支援するクラウド環境をご提供します。現在企業の IT 投資比率は、45% が既存システムで 55% がクラウド サービスとなり、新規システム導入時の 80% がクラウド サービスの利用か、導入を検討しています。東京・大阪データセンター開設から 4年の節目を迎えた Azure は、多くのクラウド パートナー様のビジネスを成長させ、イノベーションを促進する基盤としてご利用頂けるようになりました。クラウド導入のメリットからセキュリティや信頼性に対する疑問について、お客様事例や最新情報 (人工知能、Cognitive Service、IoT、ロボティクスなど) を含めてご説明します。

Kde: Japonsko
Kdy: Thu, 17 Nov 2016 06:00:00 GMT

Thu, 17 Nov 2016 06:00:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Nováčci

Zapojte se do programu BizSpark a získejte zadarmo služby Azure