Přeskočit navigaci

Akce s Azure

Podívejte se, co se koná ve vašem okolí.

【ウェブ セミナー】AI / アナリティクスを支えるビッグデータ基盤 Azure Data Lake [実践編]

本ウェブセミナーのレベルはL300 です。 L300…受講いただいた方が自ら関わっているプロジェクトでプロトタイピングや PoC などを通じて採用判断/開発判断ができることを目指したレベル

AI やアナリティクスでのデータ活用を実現するためには、多様な形式かつ大量なデータを蓄積し、高速に処理し、活用につなげることが成功のカギです。このセッションでは、Azure Data Lake Store へのデータのロードやデータ管理、Azure Data Lake Analytics の U-SQL を使ったデータの処理方法、Azure SQL Data Warehouse 等の他の Azure のシステムとの連携方法等、今すぐ始めるための技術的な内容を解説します。

Kde:

Kdy: Thu, 08 Mar 2018 07:30:00 GMT

Thu, 08 Mar 2018 07:30:00 GMT (UTC)

Bezplatný účet

Získejte $200 v kreditech Azure a 12 měsíců používání oblíbených služeb – zdarma.

Visual Studio

Odběratelé získají ročně služby Azure v hodnotě až $1800.

Startupy

Zapojte se do programu Microsoft for Startups a získejte bezplatné služby Azure