Architektury řešení Azure

Architektury, které vám usnadní návrh a implementaci bezpečných, vysoce dostupných, výkonných a odolných řešení v Azure.

Sitio web sencillo de marcaCree e inicie rápidamente campañas digitales que escalen automáticamente basándose en la demanda del cliente. Empiece con facilidad con el sistema de administración de contenido que le permite realizar un mantenimiento sencillo y en tiempo real de los mensajes en el sitio web, desde el explorador y sin necesidad de realizar codificación.1324

Jednoduchý web s brandingem

Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků. Začněte jednoduše se systémem správy obsahu, který vám umožní snadno zajistit zasílání zpráv na vašem webu v reálném čase, a to z prohlížeče a bez nutnosti kódování.

Další informace
Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Digitální média živého streamování

Řešení živého streamování umožňuje v reálném čase zachytit video, jako jsou třeba streamovaná interview, konference nebo sportovní akce online, a vysílat je v reálném čase spotřebitelům. V tomto řešení se video zachycuje videokamerou a odesílá se do vstupního koncového bodu kanálu. Kanál obdrží vstupní datový proud živého vysílání a prostřednictvím koncového bodu ho zpřístupní ke streamování do webového prohlížeče nebo mobilní aplikace. Tento kanál také poskytuje koncový bod monitorování náhledu, který slouží k zobrazení náhledu a ověření datového proudu před dalším zpracováním a doručením. Tento kanál může také ingestovaný datový proud zaznamenávat a ukládat, aby bylo možné ho streamovat později (video-on-demand).

Další informace
Escalado en la nube cruzada con Azure y Azure StackEl software moderno cada vez está más conectado y distribuido. La coherencia de Azure Stack con los servicios de la plataforma y la infraestructura de Azure le permite escalar los recursos en la nube cruzada para hacer frente al aumento de carga según sea necesario y disminuir los recursos a medida que la demanda se reduce. Optimice los costos y maximice la eficiencia de los recursos manteniendo la compatibilidad con la arquitectura de nube cruzada.12345

Škálování napříč cloudy s využitím Azure a Azure Stacku

Moderní software je stále víc propojený a distribuovaný. Konzistence Azure Stacku s infrastrukturou Azure a službami platformy umožňuje škálovat prostředky napříč cloudy, podle potřeby zvládnout zvýšené zatížení a jakmile poptávka klesne, zase prostředky omezit. Využijte možnost optimalizovat náklady a zajistit maximální efektivitu prostředků se zajištěním kompatibility s architekturou napříč cloudy.

Další informace
Hybrid risk analysis architectureThis templated risk analysis solution uses Azure HPC compute and GPU virtual machines (VMs) to expand on-premises Tibco GridServer compute to Azure using Azure CycleCloud for auto-scaling integration. The job executes both on-premises and in the cloud by using Avere vFXT fast caching and native NFS access to market data available on-premises.1234566778

Hybridní architektura analýzy rizik

Toto řešení analýzy rizik založené na šablonách využívá virtuální počítače s výpočetními funkcemi Azure HPC a GPU k rozšíření místních výpočetních funkcí Tibco GridServeru do Azure a pro automatické škálování přitom využívá Azure CycleCloud. Úloha se spustí v místním prostředí i v cloudu s využitím rychlého ukládání do mezipaměti Avere vFXT a nativního přístupu NFS k datům o trzích dostupným v místním prostředí.

Další informace